GDS Codes

Pegasus

Worldspan

Galileo/Apollo

Sabre

Amadeus